Nettstedet https://www.fagservice.no/ er publisert av:

Fagservice AS
Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Norge med organisasjonsnummer NO 918706437 MVA,
Skrenten 28
N-2312 Ottestad, Norge
Tlf. nr.: +47 45 20 70 70

Kontakt oss ved å bruke vårt nettskjema: https://www.fagservice.no/kontakt/

Ansvarlig for publisering er Nina Indset

 

Din tilgang og bruk av Fagservice AS´ nettsted («Nettsted») er underlagt vilkårene for bruk («Vilkår for bruk»). Ved å åpne, lese og bruke nettsiden, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert, uten forbehold, disse vilkårene for bruk. Disse vilkårene kan endres fra tid til annen av Fagservice AS.

Hvis Fagservice AS bestemmer seg for å endre vilkårene for bruk, vil det publiseres en ny, oppdatert versjon på nettsiden. Du oppfordres derfor til å se gjennom disse vilkårene for bruk med jevne mellomrom.

Bruksvilkår - Terms of use

Copyright – Åndsverk

Innholdet på nettsiden, bl.a. men ikke utelukkende, tekster, merker, logoer, bildene, videoer, lyder, musikk, layouter, designer, ekspertise, teknologi, produkter og prosesser tilhører Fagservice AS eller dets tilknyttede selskaper, eller brukes med tillatelse fra eierne. Derfor er de beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter og alle andre intellektuelle eller industrielle rettigheter som eksisterer i henhold til gjeldende lov.

Ingenting på nettsiden skal tolkes eller oppfattes som en tildeling av lisens eller en rett til å bruke innholdet på nettsiden.

 

Bruk av nettsiden

Du kan laste ned, vise eller skrive ut innholdet på nettsiden utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du samtykker i å beholde alle opphavsrettsmerknader og andre eiendomsrettighetsmerknader om informasjon eller materiale på alle kopier eller nedlastninger du utfører av slikt materiale. All annen bruk, inkludert reproduksjon, modifikasjon, distribusjon, overføring eller publisering av innholdet på nettsiden, er strengt forbudt, unntatt ved skriftlig samtykke fra Fagservice AS.

 

Personlig informasjon

Alle personlig identifiserbare data som du sender via Internett til nettsiden er beskyttet. Disse dataene behandles i henhold til våre retningslinjer for personvern. Fagservice AS oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern nøye før du sender Fagservice AS personlig identifiserbar informasjon.

 

Tredjepartskoblinger eller -materialer

For å tilby deg ytterligere informasjon kan nettsiden inneholde hypertekstkoblinger til andre nettsider eller materiale levert av tredjeparter, som ikke drives eller kontrolleres av Fagservice AS. Fagservice AS skal ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene. Dette gjelder også materialer eller eventuell innsamling og overføring av personlige data, installasjon av cookies eller enhver annen prosess utført av disse nettstedene. Fagservice AS fraskriver seg ethvert ansvar eller forpliktelser i forhold til deres innhold, lovlighet, nøyaktighet eller funksjoner.

 

Håndtering av tilgangskoder

Noen av tjenestene som tilbys av nettstedet, kan kreve en tilgangskode og/eller passord, som leveres av nettstedets administrator. Disse kodene og passordene er strengt konfidensielle, personlige og ikke-overførbare. Du er personlig ansvarlig for administrering og oppbevaring av disse. Du er også ansvarlig for konsekvensene av bruken av dem. Du må gjøre alle nødvendige tiltak for å beskytte og holde disse kodene eller passordene hemmelige. Fagservice AS skal ikke holdes ansvarlig for ulovlig bruk av adgangskoder og/eller passord.

 

Ingen garanti

Selv om Fagservice AS tilstreber nøyaktighet i alle deler av nettstedet, kan det inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Fagservice AS gir ingen garantier om nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet eller aktualitet av nettstedet. Dette gjelder også resultatene som kan oppnås ved å bruke nettstedet. Du bruker nettstedet og innholdet på det på egen risiko.

Fagservice AS garanterer ikke at nettstedet vil fungere feilfritt. Ei heller at nettstedet og dets server er fri for datavirus eller annet skadelig materiale. Hvis din bruk av nettstedet resulterer i behov for service eller utskifting av utstyr eller data, skal Fagservice AS ikke være ansvarlig for disse kostnadene.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger av garantier, så noen av de ovennevnte unntakene vil kanskje ikke gjelde for deg.

Eventuelle råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, gitt av Fagservice AS eller under bruk av nettstedet, skal ikke medføre noen garanti som ikke uttrykkelig er fastsatt i de nåværende vilkårene for bruk.

 

Ansvarsbegrensning

Du får tilgang til, bruke, bla og navigere på nettstedet på egen risiko.

Du godtar og aksepterer at, i den utstrekning gjeldende lovgivning og forskrifter tillater det, verken Fagservice AS, dets tilknyttede selskaper eller noen annen part involvert i opprettelsen, produksjonen eller leveringen av nettstedet, kan holdes ansvarlig for direkte, indirekte skader, følgeskader eller straffeerstatning, eventuelle skader på omdømme, kostnader, tap, redusert omsetning eller fortjeneste eller ansvar av noe som helst slag (selv dersom Fagservice AS kjente til eller kan han vært klar over slike skader), som følge av din tilgang til, eller bruk av eller umuligheten av å bruke nettstedet eller dets innhold, enten det er basert på garanti, kontrakt eller annen juridisk teori.

ALT MATERIALE SOM LASTES NED ELLER INNHENTES PÅ ANNEN MÅTE UNDER BRUK AV NETTSTEDET, INNHENTES OG BRUKES PÅ EGET ANSVAR.

Fagservice AS påtar seg intet ansvar for skader eller virus som kan påvirke ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk eller nedlasting av materiale fra dets nettside eller for ulovlig inntrenging eller inngripen i IT-systemene. Fagservice AS forbeholder seg retten til å avbryte eller avvikle noen av eller alle funksjonene på nettstedet. Fagservice AS påtar seg ikke noe ansvar eller forpliktelser i forbindelse med eventuelle avbrudd eller opphør av deler av eller all funksjonaliteten til nettstedet som følge av Fagservice AS eller en tredjeparts handlinger eller unnlatelser.

 

Brukerinput

Fagservice AS tar gjerne imot dine kommentarer om nettstedet og produktene. Du godtar imidlertid at hvis du sender oss kreative forslag, ideer, notater, tegninger, konsepter, oppfinnelser eller annen informasjon (samlet kalt «informasjon»), skal informasjonen anses som, og forbli, Fagservice AS eiendom. Vanligvis blir all kommunikasjon som du sender til nettstedet eller overfører til Fagservice AS over Internett, ansett og behandlet som ikke-konfidensiell. Hvis spesielle nettsider tillater innsending av kommunikasjon som vil bli behandlet av Fagservice AS som konfidensiell, vil dette faktum være tydelig oppgitt på disse sidene. Uten begrensning av ovenstående gjelder det at du ved innsending av eventuell informasjon til Fagservice AS tildeler til Fagservice AS, og Fagservice AS skal utelukkende eie alle rettighetene til, slik informasjon av ethvert slag og enhver art over hele verden og skal ha rett til ubegrenset bruk av informasjonen for hvilke som helst formål, kommersielle eller på annen måte, uten kompensasjon til deg.

Som bruker av dette nettstedet er du ansvarlig for din egen kommunikasjon og ansvarlig for konsekvensene av å sende inn det du kommuniserer. Ved å sende inn informasjon garanterer du at du eier materialet/innholdet som sendes inn, at det ikke er konfidensielt, at det ikke inneholder forretningshemmeligheter, at det ikke er ærekrenkende, og at Fagservice AS bruk ikke vil krenke noen tredjepartsrettigheter.

Fagservice AS forbeholder seg retten til å utvise brukere og hindre deres videre tilgang til dette nettstedet. Enten for brudd på disse vilkårene eller loven, og forbeholder seg retten til å fjerne all kommunikasjon fra nettstedet.

 

Diverse

Vilkårene for bruk omfatter hele avtalen mellom Fagservice AS og deg vedrørende tilgang til og bruk av nettstedet og dets innhold. Eventuelle andre vilkår og betingelser som er utstedt av Fagservice AS, går foran vilkårene for bruk. Dette gjelder også dets relasjoner med deg, og er spesielt knyttet til alle kjøp av produkter.
Hvis en bestemmelse blir funnet å være ugyldig av en lov eller domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, som fortsatt skal være i full kraft og ha full effekt.
Loven som gjelder for nettstedet, er Norges Lover.

Hvis du har spørsmål om, eller kommentarer til, disse vilkårene for bruk, vennligst ta kontakt med oss:
https://www.fagservice.no/kontakt/

 

Opphavsrett for foto:

© Shutterstock.com   © Flisekompaniet AS   © Fagservice AS

 

COOKIES POLICY

PERSONVERNERKLÆRING